« γία το ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, στίν ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ πί τς γς, πό ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ» (Αγιος Νεκτἀριος),
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΥΧΙ Η ΦΥΣΙΣ, ΑΛΛΑ Η ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ, (Θεόδωρος Στουδίτης) 

«παντ?ς ε?κονιζομ?νου ο?χ? ? φ?σις, ?λλ? ? ?π?στασις ε?κον?ζεται» (Θεοδ?-
ρου ?γουμ?νου το? Στουδ?του, ?ντιρρητικ?ς, P.G. 99, 405A).

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
                ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


 

Πρόσφατα, κοινωποιήθηκαν και ἄλλα ψέμματα 
ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης,
κ. Χρυσοστόμου (Μητροπούλου). 

Ἡ ἐξαπάτηση καί τά ψέμματα εἶναι χαρακτηριστικά τῶν αἱρετικῶν.  Πρός διαφώτιση ὅμως τῶν Πιστῶν, πρέπει νά δηλωθεῖ ἡ ἀλήθεια.

Στήν κάτωθι ἰστοσελίδα κοινοποιοῦνται οἱ ἀνακρίβειες καί συκοφαντίες.

 http://churchgoc.blogspot.ca/2015/04/blog-post_88.html

<<Στην περιοχή Κόρνου Λάρνακας Κύπρου, στους πρόποδες του Σταυροβουνίου και στην θέση Τσουκαλιά, βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Ναός τελούσε υπό την κατοχή του νεοεκκλησιολόγου  (1) πρώην Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομου Μητρόπουλου ο οποίος είχε παρασύρει στην αίρεση και το σχίσμα του την κτίτορα (2) του Ναού. Μετά από 12 έτη, η ιδιοκτήτρια του, αναγνωρίζοντας το λάθος της (3), επέστρεψε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Ναός δόθηκε προς λατρεία σε κληρικούς και ορθοδόξους πιστούς της Ιεράς ημών Συνόδου. Ο Ναός μετά από τόσα έτη είχε εγκαταλειφθεί και περιήλθε σε άσχημη κατάσταση (4). Η κόρη της κτίτορος, κ. Ρεβέκα Ττοφάρη, ανέλαβε ιδίοις εξόδοις την ανακαίνιση του Ναού μετα πολλών κόπων και μόχθων. Το κόστος των εργασιών, όμως, είναι υψηλό και γι’ αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να συνδράμουν ώστε να αποπερατωθεί το έργο.>>

Σχετικὰ μὲ τὶς αἱρέσεις καὶ τοὺς αἱρεσιάρχες τῆς παράταξης στὴν ὁποία ἀνήκει ἡ κυρία Ρεβέκα Ττοφαρῆ ἔχουν δημοσιευθῆ ἀρκετὰ στὸ περιοδικὸ «Κ.Ε.Ο.» τὰ ὁποῖα ἔχουν γίνει καὶ ἀνάρτηση στὴν ἀνεπίσημη ἰστοσελίδα egoch.org

Ἐδῶ ἀρκεῖ ἁπλῶς νὰ ὑπογραμμίσουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ ψέμματά τους ποὺ διαδίδονται στὴν κοινωποίηση τοῦ blog:

Ψέμμα 1. «Ο Ναός τελούσε υπό την κατοχή του νεοεκκλησιολόγου πρώην Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομου Μητρόπουλου»

Ἀποκαλοῦν τὸν Σεβασμιώτατο Θεσσαλονίκης Χρυσόστομο "νεοεκκλησιολόγο" 
– ἐνῶ δὲν ἔχει κηρύξει κάτι νέο περί Ἐκκλησίας, παρὰ μόνον ὅσα ἐκήρυττε ἡ Ἐκκλησία μας διὰ τῶν Συνόδων της ἀπὸ τὴν ἐποχήν τοῦ ἁγίου πατρός Βρεσθένης Ματθαίου Καρπαθάκη,
– ἐνῶ δὲν τὸν ἔχουν καταδικάσει Συνοδικῶς ἢ ἐπισήμως καὶ ἐγγράφως γιὰ Νεοεκκλησιολογία,
– ἐνῶ οἱ ἴδιοι εἶναι καταδικασμένοι διότι κηρύττουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς ΝΕΑ Ἐκκλησίαν, 
–  ἡ ὁποία δὲν ὑπῆρχε πρὸ Χριστοῦ,
– στὴν ὁποία δὲν ἀνῆκε ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ οἱ ἅγιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
– ἡ ὁποία δὲν ἔχει Κεφαλὴ τὸν Θεό, ἀλλὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ.

Ἀποκαλοῦν τὸν Σεβασμιώτατο Θεσσαλονίκης Χρυσόστομο «πρώην Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης» ἐνῶ δὲν ἔχει καταδικασθῆ ἢ καθαιρεθῆ, ἔστω καὶ ἀδίκως, ἀπὸ τὴν Σύνοδό τους ἐπισήμως καὶ ἐγγράφως γιὰ ὅποιο δήποτε λόγο.

Εἶναι συκοφαντία ὅτι ὁ Ναὸς τελοῦσε «υπό την κατοχή» τοῦ Θεσσαλονίκης Χρυσοστόμου, ὡς νὰ εἶχε κάνει βίαιη ἁρπαγὴ τοῦ Ναοῦ ὁ Σεβασμιώτατος. Ὁ Θεσσαλονίκης δὲν πῆγε ποτὲ στὸ Ναὸ ἀπρόσκλητος ἀπὸ τοὺς κτίτορες, οὔτε ἔκανε αὐθαίρετη κατοχὴ καὶ κατάληψη τοῦ Ναοῦ.

Ψέμμα 2«είχε παρασύρει στην αίρεση και το σχίσμα του την κτίτορα του Ναού.»

Ὁ ναὸς ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ τώρα ἀδελφοῦ Σωτηρίου Ττοφαρῆ μετὰ τῆς συζύγου του κ.
Ἑλένης καὶ τὴν συνδρομὴν κάποιων ἐκ τῶν υἱῶν των. Τὸ ζεῦγος Ττοφαρῆ ἐκάλεσε τὸν Θεσσαλονίκης στὸ σπίτι τους τὸ καλοκαίρι τοῦ 2003 γιὰ νὰ τοὺς ἐνημερώσῃ καὶ αὐτοὺς καὶ ἄλλους Χριστιανοὺς σχετικὰ μὲ τὴν Ἐκκλησιομαχία, Χριστομαχία, Τριαδομαχία καὶ ὅλες τὶς Αἱρέσεις τοῦ Μεσσηνίας Γρηγορίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Μὲ χαρὰ καὶ ἐλεύθερη βούληση ἀναθεμάτισαν οἱ κτίτορες καὶ κάποιο ἄλλοι Χριστιανοὶ τῆς Κύπρου τὶς ἀνωτέρω Αἱρέσεις καὶ τοὺς ἀνωτέρω Αἱρετικούς. 
Ὁ Θεσσαλονίκης ἐπεσκέφθη ξανὰ τὸν Ὀκτὠβριο τοῦ 2003 τοὺς κτίτορας γιὰ νὰ διαπιστώσῃ τὴν σταθερότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας των. Ἄφησε νὰ μεσολαβήσῃ καιρὸς καὶ δὲν ἔκανε ἁρπαγὴ ἢ ἐξαπάτηση κανενὸς ὁ Θεσσαλονίκης. Ἀργότερα, στὶς 3 Μαΐου τοῦ ἔτους 2004, ἐγένοντο ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης πανηγυρικῶς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ, ἀφιερωθέντος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου, ἐξ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴν Παναγίαν, ἡ ὁποία διέσωσεν ἀπὸ βέβαιον θάνατον ἕνα ἀπὸ τούς υἱούς τῶν κτιτόρων.

Ψέμμα 3. «η ιδιοκτήτρια του, αναγνωρίζοντας το λάθος της, επέστρεψε στην Ορθόδοξη Εκκλησία.»
Γιὰ ποιό λάθος καὶ ποιά ἐπιστροφὴ μιλοῦν;

Σίγουρα ἔχουν συγχύσει τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μὲ τὰ ὅσα συκοφαντοῦν εἰς βάρος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας οἱ Σταυρωταὶ τοῦ Χριστοῦ, ὅτι δῆθεν ὁ Χριστὸς ἄρχισε νὰ ὑπάρχῃ ὅταν γεννήθηκε στὴ Βηθλεέμ, λὲς καὶ δὲν εἶναι ὁ Δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος κόσμου, καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι μία καινούρια Ἐκκλησία καὶ ὄχι ἡ ἴδια, ἡ μία καὶ συνεχὴς Ἐκκλησία στὴν ὁποία λαλοῦσε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ τῶν Προφητῶν.

 Δυστυχῶς, ὅπως συνηθίζουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἑτερόδοξοι τῆς ἐποχῆς μας, αὐτοσυνταυτίζονται μὲ Ὀρθοδόξους καὶ οἱ Αἱρετικοὶ κληρικοὶ τοὺς ὁποίους προτιμᾶ διὰ ποιμένας της ἡ κυρία Ρεβέκα. 
Μία εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ ἀπὸ τὸ 2002 ἡ Σύνοδος ποὺ ἀναφέρουν στὸ blog εἶναι Σύνοδος ἀνιέρων Αἱρετικῶν.

Ὁ ἀδελφὸς Σωτήριος μετὰ τῆς συζύγου του, πολύτεκνοι γονείς, ὑπῆρξαν ἔνθερμοι καὶ στεροὶ εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ ἐβίωναν τὴν δύναμιν καὶ τὴν χαρὰν τῆς ᾽Ὀρθοδοξίας. Αὐτὸ τὸ ἐξεδήλωναν μὲ κάθε τρόπο καὶ ὅσον ἔζη ὁ Σωτήριος, ἀλλά καὶ μετὰ τὸν θάνατόν του, τὴν 18ην Μαΐου 2009, συνέχισεν καὶ ἡ χήρα του. Ἐζήτουν μάλιστα ἄν ἦτο δυνατὸν, ὁ Ναὸς καὶ οἱ πέριξ χῶροι νά διατεθοῦν για νὰ γίνουν Μοναστῆρι.

Γι αὐτὸν τὸν λόγο προσκαλοῦσαν πάντα καὶ τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.Χρυσόστομο γιά τὶς πνευματικές ἐξυπηρετήσεις των ἀλλὰ καὶ κατ᾽ ἰδίαν πολλοὺς ἀδελφοὺς ἐξ Ἑλλάδος διὰ νὰ συνευφραίνωνται καὶ νὰ συγχαίρουν πνευματικῶς. Ἀποτέλεσμα τῆς πίστεώς των αὐτῆς πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης των πρὸς τὸν Παναγιώτατο, ἦτο νὰ τοῦ παραχωρήσουν τὸν Ναό, κατόπιν ἰδικῆς των πρωτοβουλίας καὶ ἐπιμονῆς καὶ παρὰ τὴν ἄρνησιν τοῦ Θεσσαλονίκης, μὲ τὸ περίφημο "κοτσάνι", (συμβόλαιο, στά Κυπριακά), τὸ ὁποῖο γιὰ λόγους οἰκογενειακοὺς δὲν ἤθελαν νὰ ἀφήσουν στὰ παιδιά τους. Ὁ ἴδιος ὁ Θεσσαλονίκης, πολλάκις καὶ κατ᾽ ἰδίαν καὶ ἐνώπιον τῶν παρευρισκομένων παιδιῶν τους, ἠρνεῖτο νὰ τὸ δεχθῇ ὡς ίδιοκτησία του, καὶ οὐδέποτε διεκδίκησε νομικῶς κάτι ἐπ᾽ αὐτοῦ, ἂν καὶ τὸ ἐδικαιοῦτο βάσει τοῦ Συμβολαίου Παραχώρησης.

Ψέμμα 4. «Ο Ναός μετά από τόσα έτη είχε εγκαταλειφθεί και περιήλθε σε άσχημη κατάσταση »

Ὁ Ναὸς εὑρίσκετο εἰς ἀρίστην κατάστασιν ἀπὸ τὸν καιρὸν τῶν Ἐγκαινίων, μὲ ὅλα τὰ Σκεύη, τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ Ἄμφια-Καλύμματα, τὰ ὁποῖα ἁρμόζουν εἰς τέτοιον χῶρο, χωρὶς νὰ ἐλλείπει κάτι οὐσιῶδες. Ὁ γράφων ἐπεσκέφθη τὸν Ναὸν καὶ ἔχει ἰδίαν ἀντίληψιν τῶν πραγμάτων, διαυτὸ καὶ μαρτυρεῖ τά γραφόμενα.

Ποία ἦτο ἡ ἐγκατάλειψις καὶ ἡ ἄσχημη κατάσταση εἰς τὴν ὁποίαν περιῆλθε ὁ Ναὸς ὁ ὁποῖος ἦτο πλήρως φροντισμένος καὶ ἐλειτουργεῖτο; Νὰ μὴν ψεὺδωνται λοιπόν, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος ἐγκατέλειψεν τὸν Ναὸν, τὸν ὁποῖον, ἐπαναλαμβάνω, ἐπεσκέφθην καὶ ὁ ἴδιος καὶ γνωρίζω τὴν ἀρίστην κατάστασιν εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκετο.

Ἐὰν πάλι ἐπιμένουν ὅτι ὁ Ναὸς περιῆλθε σὲ ἄσχημη κατάσταση ἐπειδὴ εἶχε ἐγκαταλειφθῆ ἀπὸ τὸν Θεσσαλονίκης, προφανῶς, ὅπως θέλουν νὰ ἐννοηθῇ, λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας ἢ ἀνικανότητός του,
τότε διατί δὲν ἀναδεικνύονται πιὸ ἱκανοὶ καὶ πιὸ ἐπιμελεῖς οἱ κληρικοὶ στοὺς ὁποίους ἐδόθη πρὸς λατρείαν τώρα ὁ Ναός, καὶ ἀναγκάζεται ἡ κυρία Ρεβέκα νὰ σηκώσῃ τὸ βάρος τῆς ἀνακαινίσεως ἰδίοις ἐξόδοις καὶ μέσα ἀπὸ ἐράνους;

Ὅποιος θέλει νὰ δῇ καὶ νὰ λάβῃ γνῶσιν τῶν άναφερομένων ἄς ἀνατρέξῃ εἰς τὰ τεύχη τοῦ «Κ.Ε.Ο.» τεῦχος 9 τοῦ 2004«Κ.Ε.Ο.» τεῦχος 9 τοῦ 2004, σελὶς 58, περὶ Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ.

Επίσης, στὸ τεῦχος 30 τοῦ ἔτους 2007, στὴν σελὶδα 236, βρίσκεται ποίημα τοῦ Σωτηρίου Ττοφαρῆ, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται τὸ "πιστέυω" τὸ δικό του καὶ τῆς συζύγου του, καὶ εἰς τὸ τεῦχος 39-40 τοῦ ἔτους 2009, στὴν σελίδα 60, ἀναφέρονται τὰ περί τοῦ θανάτου τοῦ Σωτηρίου.

Εὐχόμεθα νὰ ἀποστοῦν τῆς συκοφαντίας οἱ ψευδολόγοι καὶ συκοφάντες. Ἡ δὲ κυρία Ρεβέκα νὰ ἀναλογιστῇ τὶς πράξεις της καὶ τὸ πῶς ἔσπρωξε τὴν ἀνήμπορη μητέρα της ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία στὴν Αἵρεση, καὶ νὰ βἀλῃ μετάνοια στὸν τάφο τοῦ πατέρα της, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη σκαιῶς βεβηλώνει.

Ὁ Κύριος νὰ τούς φωτίσῃ.