« γία το ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, στίν ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ πί τς γς, πό ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ» (Αγιος Νεκτἀριος),
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΥΧΙ Η ΦΥΣΙΣ, ΑΛΛΑ Η ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ, (Θεόδωρος Στουδίτης) 

«παντ?ς ε?κονιζομ?νου ο?χ? ? φ?σις, ?λλ? ? ?π?στασις ε?κον?ζεται» (Θεοδ?-
ρου ?γουμ?νου το? Στουδ?του, ?ντιρρητικ?ς, P.G. 99, 405A).

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
                ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


 


Ἅγιος Νεκτάριος

«Οὐκ ἐκλείψει ὅσιος εἰς τόν αἰῶνα»

 Ὅσον ὑπάρχει ὁ κόσμος, θά ἀποστέλῃ ὁ Πανάγαθος Θεός ἐν ἰσχύϊ τό ἔλεος Αὐτοῦ. Ἕως ὅτου θά ὑπάρχῃ ὁ κόσμος, δέν θά σταματήσουν νά ὑπάρχουν Ὅσιοι, Δίκαιοι καί Ἅγιοι. Ἄλλωστε αὐτός εἶναι καί ὁ σκοπός τῆςδημιουργίας τοῦ κόσμου. Ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη διά νά«παράγωνται» ψυχαί Ὁσίων, ψυχαί Δικαίων, ψυχαί Ἁγίων, ψυχαί διά τήν Βασιλείαν τοῦ ΘΕΟΥ, διά την ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ, διά τήν κοινωνίαν τῆς Ἀκτίστου Θείας Χάριτος. Ὅπως μᾶς διδάσκει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, <διά τήν Ἐκκλησίαν ὁ οὐρανός, οὐ διά τόν οὐρανόν ἡ Ἐκκλησία>  (P.G. 52, 429).

 Ἐάν δέν ὑπῆρχεν ἡ Ἐκκλησία νά στέλνῃ τεθεωμένας ψυχάς εἰς τήν Αἰώνιον Βασιλείαν τοῦ Τριαδικοῦ ΘΕΟΥ, τότε τί νόημα θά εἶχε ἡ δημιουργία αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου; Ἐάν δέν ὑπῆρχεν ἡ Ἐκκλησία διά νά γεννᾷ τέκνα τῷ Θεῷ, δέν θά ὑπῆρχεν ὁ κόσμος.

Διά τοῦτο, κατά τήν ἀπό Θεοῦ ἀποκάλυψιν, «Οὐκ ἐκλείψει ὅσιος εἰς τόν αἰῶνα» .

Ἀπόδειξις τούτου εἶναι ὅτι, ὁ Θεός κατά καιρούς ἐμφανίζει ὁρισμένους ἐκ τῶν Ἁγίων του, ὁρισμένους συνανθρώπους ἡμῶν οἱ ὁποῖοι ἐπέτυχον τοῦ σκοποῦ τῆς ὑπάρξεώς των, τῆς κατά Χάριν Θεώσεως. «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος» (Ψαλμ. ΙΕ´ 3). Οὕτω τονίζεται ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς καί ἐνισχύεται ἡ πίστις τῶν μελῶν τῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας, ἀλλά καί οἱ δεσμοί αὐτῆς μετά τῆς Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας ἐνδυναμοῦνται, καθότι θερμότερον παρακαλοῦμε τούς Ἁγίους νά πρεσβεύουν ὑπέρ ἡμῶν καί ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τάς Αἱρέσεις αἱ ὁποῖαι τήν πολεμοῦν.

Μία ἀκόμη ἀπόδειξις, ὅτι δέν ἐξέλειπεν ὅσιος, εἶναι ὁ ἀπό Θεοῦ ἀναδειχθείς εἰς τάς ἡμέρας ἡμῶν Ἅγιος Νεκτάριος,Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως ὁ ἐν Αἰγίνῃ ὁ Θαυματουργός.

 Ἡ ζωή του, τό πολίτευμά του, ἡ ἐν γένει βιωτή του, το πλούσιον Ἐκκλησιαστικόν καί συγγραφικόν του ἔργον, κατατάσσουν τόν Ἅγιον Νεκτάριον μετά τῶν ΜεγάλωνΘεοπνεύστων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅπως θά παρουσιασθῇ εἰς τό Σύντομον Βιογραφικόν του, εἰς τό παρόν ἡμερολόγιον, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος δεν ὑστέρησεν τῶν πρό αὐτοῦ Ἁγίων, οὔτε εἰς τάς διώξεις και κακουχίας, οὔτε εἰς τούς πολέμους ὑπό ψευδαδέλφων, οὔτε εἰς τήν ὑπομονήν καί τήν καρτερίαν, αἵτινες ἀρεταί ἐκ τῆς ζωντανῆς εἰς τόν Χριστόν Πίστεως γεννῶνται.

Τό Ἡμερολόγιον τοῦ 2010 ἀφιερώνεται εἰς τόν Ἅγιον Νεκτάριον τόν ἐν Αἰγίνῃ, λόγῳ τῆς συμπληρώσεως ἐνενήκοντα (90) ἐτῶν ἀπό τῆς ὁσίας αὐτοῦ κοιμήσεως την 9ην Νοεμβρίου 1920.

Ταῖς αὐτοῦ Ἁγίαις Πρεσβείαις, Χριστέ, ὁ ΘΕΟΣ, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς, ἐν ταῖς πονηραῖς ἡμέραις ταύταις, διαφύλαξον δέ καί κραταίωσον την ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ Σου, ἥν περιεποιήσω τῷ ἰδίῳ Σου αἵματι (Πράξ. Κ´ 28), πρός δόξαν αἰώνιον τῆς σῆς Ἀγαθότητος ἅμα τε τοῦ Προανάρχου Πατρός Σου καί τοῦ Συναϊδίου Ἁγίου Πνεύματος.

ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ.

 ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

 

ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 1995

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ, ΘΕΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 2002